اخبار

صفحه نخست اخبار
دادنامه کسر حق بیمه از مالیات

دادنامه کسر حق بیمه درمان از مالیات

دادنامه شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28، شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 و شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/1

طبق دادنامه شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از بند (1) بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 و ابطال عبارت «حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر بند (1) بخشنامه مذکور (از تاریخ صدور بخشنامه)، طبق این دادنامه با شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 هیأت موصوف مبنی بر ابطال عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه...» از بند (1) بخشنامه مزبور و تصویر دادنامه شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت ذکر شده درخصوص ابطال تذکر (1) بخشنامه اشاره شده جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به دادنامه های مذکور، ضمن حذف تذکر یک بخشنامه یادشده، بند یک آن به شرح ذیل اصلاح می گردد:

«-1 حق بیمه های پرداختی بابت بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر و افراد تحت تکفل موضوع ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، با ارائه اسناد و مدارک از درآمد مشمول مالیات حقوق آنها قابل کسر می باشد.

پرداخت کنندگان حقوق می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نمایند.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تعداد نظرات: 0

نظرات خود را به اشتراک بگذارید